Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor deelname

Artikel 1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden welke onlosmakelijk deel uitmaken en van toepassing zijn op alle overeenkomsten van deelname tussen Jaarbeurs en de deelnemer met betrekking tot deelname aan één (of meerdere) online vakbeurs van Jaarbeurs. Afwijking van de algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd door Jaarbeurs. De toepasselijkheid van eventuele door de deelnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Jaarbeurs: Jaarbeurs B.V. en/of één van haar dochtervennootschappen, als (mede-) organisator van een online vakbeurs op internet, alsmedeeventueel de (rechts)persoon in samenwerking waarmee de online vakbeurs op internet wordt geëxploiteerd.

3. Deelnemer: de rechtspersoon die met Jaarbeurs de overeenkomst van deelname sluit.

4. Website: de portal waar de online vakbeurs plaatsvindt, zoals door Jaarbeurs geëxploiteerd.

5. Offerte: het door Jaarbeurs schriftelijk opgestelde voorstel voor deelname aan de online vakbeurs. Jaarbeurs is gerechtigd, zolang met de exposant nog geen overeenkomst van deelname tot stand is gekomen, de offerte te allen tijde in te trekken.

6. Overeenkomst van deelname: de overeenkomst tussen Jaarbeurs en de deelnemer die ontstaat door ondertekening van de offerte door de deelnemer.

7. Deelnamepakket: het totale pakket aan sponsor/promotiemogelijkheden rondom de online vakbeurs zoals opgenomen in de overeenkomst van deelname.

8. Deelnamekosten: alle door de deelnemer aan Jaarbeurs verschuldigde kosten in verband met zijn deelname aan de online vakbeurs.

9. Deelnamebevestiging: de door Jaarbeurs opgestelde schriftelijke bevestiging, die Jaarbeurs verzendt ter bevestiging van de ontvangst van de door de deelnemer ondertekende offerte.

10. Online Vakbeurs: de beurs of het evenement op internet ter zake waarvan de overeenkomst van deelname is gesloten.


Artikel 2 De overeenkomst van deelname
1. De overeenkomst van deelname houdt in dat de deelnemer, tegen betaling van de deelnamekosten, gedurende een periode van 12 maanden, advertenties en andere vermeldingen of verwijzingen mag plaatsen op de website overeenkomstig het bepaalde in het deelnamepakket.

2. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst van deelname.

3. Door de deelnemer op de offerte aangegeven wensen, zelf aangebrachte wijzigingen en aanvullingen, en overige (van deze algemene voorwaarden) afwijkende of aanvullende afspraken maken slechts deel uit van de overeenkomst van deelname, indien schriftelijk door Jaarbeurs bevestigd.

4. De deelnemer verklaart alle consequenties van de deelname aan de online vakbeurs te zullen aanvaarden die voortvloeien uit de ondertekening van de offerte.


Artikel 3 Betaling en prijs
1. Betaling van de deelnamekosten dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, alles zonder korting of compensatie, tenzij op de factuur een afwijkende vervaldatum is aangegeven.

2. Jaarbeurs heeft het recht te factureren zodra de overeenkomst van deelname tot stand is gekomen.

3. De deelnemer is aansprakelijk voor alle aan Jaarbeurs verschuldigde kosten die op enigerlei wijze verband houden met de overeenkomst van deelname, ongeacht of deze kosten zijn gemaakt door de deelnemer zelf of door derden, handelend in zijn naam.

4. Ook indien een afwijkend factuuradres is opgegeven blijft de deelnemer jegens Jaarbeurs hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van alle kosten die verband houden met deze overeenkomst.

5. Bij niet tijdige betaling van enig aan Jaarbeurs verschuldigd bedrag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht vanaf het moment waarop de vordering opeisbaar is geworden. Incassokosten komen voor rekening van de deelnemer, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom.

6. Indien de deelnemer de deelnamekosten of enig ander aan Jaarbeurs verschuldigd bedrag niet (geheel) binnen het gestelde termijn heeft voldaan, is Jaarbeurs gerechtigd de overeenkomst van deelname met onmiddellijke ingang als beëindigd te beschouwen. In een zodanig geval blijft de deelnemer gehouden de volledige deelnamekosten, alsmede alle overige aan Jaarbeurs verschuldigde kosten integraal te voldoen, zonder aanspraak te kunnen maken op vergoeding van gemaakte kosten en/of geleden schade in welke zin dan ook terzake de beëindiging van de overeenkomst van deelname.

7. Jaarbeurs kan haar prijzen jaarlijks per 1 januari van enig jaar in ieder geval aanpassen overeenkomstig de CBS Consumentenprijsindex.

8. Daarnaast is Jaarbeurs gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving of per e-mailbericht aan de deelnemer aan te passen. Indien de deelnemer niet akkoord wenst te gaan met een door Jaarbeurs kenbaar gemaakte aanzienlijke aanpassing van prijzen en tarieven, die de normale prijsstijgingen als bedoeld in lid 7 van dit artikel aanmerkelijk overschrijden, is de deelnemer gerechtigd binnen dertig werkdagen na de in dit artikel genoemde kennisgeving de overeenkomst onder vermelding van de relevante gegevens schriftelijk per aangetekende post op te zeggen tegen de in de kennisgeving genoemde datum waarop de prijs- en/of tariefaanpassing in werking zou treden.


Artikel 4 Indeling
1. Inschrijvingen worden, eventueel per productgroep, behandeld in volgorde van binnenkomst.

2. Inschrijvingen worden op grond van gekozen deelnamepakket op alfabetische orde, zijnde op grond van de handelsnaam van de deelnemer, geplaatst in de productgroep op de website.

3. De deelnemer heeft gedurende een periode van 12 maanden het recht om advertenties, vermeldingen of verwijzingen te plaatsen op de daarvoor bestemde ruimten op de website zoals opgenomen in de overeenkomst van deelname.

4. Jaarbeurs is te allen tijde gerechtigd de indeling van de online vakbeurs te wijzigen of productgroepen te wijzigen of te hergroeperen.

5. In geen geval kan de deelnemer jegens Jaarbeurs aanspraak maken op enige vergoeding van gemaakte kosten of geleden schade in verband met een besluit zoals omschreven in lid 4 van dit artikel.


Artikel 5 Intellectuele Eigendomsrechten en advertentiemateriaal
1. De deelnemer verleent Jaarbeurs het recht de (merk)naam, logo('s) en advertentiemateriaal van de deelnemer te gebruiken, echter uitsluitend voor de doeleinden zoals opgenomen in het deelnamepakket.

2. Bij overtreding van het in lid 1 bepaalde, is Jaarbeurs verplicht op eerste verzoek van de deelnemer het gebruik van het betreffende (merk)naam, logo('s) en/of advertentiemateriaal te staken.

3. Jaarbeurs onthoudt zich van iedere inmenging met betrekking tot geschillen, waaronder geschillen over intellectuele eigendomsrechten, tussen deelnemers, dan wel tussen derden en deelnemers. Jaarbeurs kan niet aansprakelijk gesteld worden voor inbreuken door Jaarbeurs op intellectuele eigendomsrechten van derden als gevolg van gebruik van ter beschikking gestelde (merk)naam, logo's en/of advertentiemateriaal van de deelnemer of het gebruik van deelnemer van (merk)naam, logo's en/of advertentiemateriaal door de deelnemer op de website. Derhalve vrijwaart de deelnemer Jaarbeurs voor aanspraken van derden als gevolg van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van andere derden dan wel derden door (1) gebruik van (merk)naam, logo's en/of advertentiemateriaal door de deelnemer op de website en door (2) gebruik van (merk) naam, logo's en/of advertentiemateriaal van de deelnemer door Jaarbeurs op grond van de voorwaarden zoals opgenomen in het deelnamepakket.

4. Jaarbeurs heeft het recht zonder opgaaf van redenen advertentiemateriaal te weigeren of op welk moment na plaatsing dan ook te verwijderen van de website, zoals advertentiemateriaal voor producten die bij of krachtens de wet niet vrij verkocht mogen worden, advertentiemateriaal voor producten waarvan de verkoop rechten van derden schendt, advertentiemateriaal voor ieder ander product dat, naar het uitsluitend oordeel van Jaarbeurs niet in overeenstemming is met de doelstelling van de website van Jaarbeurs en/of de reputatie van (de website) van Jaarbeurs kan schaden en advertentiemateriaal waarvan de inhoud naar het uitsluitend oordeel van Jaarbeurs inbreuk maakt op rechten van derden (zoals rechten van intellectuele eigendom) of anderszins als onrechtmatig jegens derden te gelden en/of de deelnemer niet voldoet aan de verplichtingen zoals opgenomen in artikel 6 van deze algemene voorwaarden.

5. Jaarbeurs heeft het recht advertentiemateriaal van de website te verwijderen indien deelnemers of derden misbruik maken van de websites, er sprake is van andere onregelmatigheden of van technische storingen, ongeacht de oorzaak daarvan.

6. In geen geval kan de deelnemer jegens Jaarbeurs aanspraak maken op enige vergoeding van gemaakte kosten of geleden schade in verband met een besluit zoals omschreven in lid 4 en/of 5 van dit artikel.


Artikel 6 - Verplichtingen adverteerder
1. De deelnemer garandeert dat de door hem bij registratie of ter zake van een aangeboden product verstrekte informatie, met inbegrip van eventuele afbeeldingen en beschrijvingen, voor zover relevant: - juist, volledig en accuraat is;
- geen gestolen goederen betreft;
- geen inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht of privacyrecht van een derde;
- niet in strijd is met wetgeving of internationale regels op het gebied van oneerlijke mededinging, misleidende of vergelijkende reclame of gelijke behandeling; geen dreigende, godslasterlijke of hinderlijke boodschappen bevat of betreft;
geen obscene uitingen of kinderpornografie bevat of betreft;
- geen computervirussen,trojans, worms, tijdbommen, cancelbots of andere programmaroutines bevat die bedoeld zijn om een computersysteem, computerprogramma's of websites te beschadigen, op een nadelige manier te beïnvloeden, te verstoren in de normale werking of controle daarover te geven;
- geen directe of indirecte links bevat naar of beschrijvingen bevat van producten/diensten (1) die verboden zijn op websites van Jaarbeurs onder de overeenkomst van deelname; (2) waarheen de deelnemer geen recht heeft te linken.

2. De deelnemer staat ervoor in dat hij geen apparatuur of programmatuur gebruikt bij zijn contacten met de website die de normale werking van de website kan verstoren, noch gegevens naar de website verzendt die door hun omvang of eigenschappen de infrastructuur van de website onevenredig zwaar belasten.

3. De deelnemer is gehouden een aangeboden product naar waarheid te presenteren. De deelnemer kan daartoe het aangeboden product omschrijven en/of gebruik maken van de door Jaarbeurs geboden mogelijkheid foto's toe te voegen. Deelnemer is verplicht eventueel aanwijzingen van Jaarbeurs in dit opzicht op te volgen.

4. De deelnemer dient een aan te bieden product aan te bieden in de bij het desbetreffende product passende productgroep.


Artikel 7 Aansprakelijkheid
1. De deelnemer staat jegens Jaarbeurs in voor, en blijft te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden.

2. Indien de deelnemer enige bepaling uit deze algemene voorwaarden, of enig ander gegeven voorschrift niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Jaarbeurs gerechtigd alle maatregelen te treffen die zij nodig acht, waaronder, maar niet beperkt tot het ontzeggen van de toegang tot de website, een en ander onverminderd de verplichting van de deelnemer tot betaling van de volledige deelnamekosten en alle overige verschuldigde kosten.

3. De deelnemer is jegens Jaarbeurs aansprakelijk voor alle schade die Jaarbeurs als gevolg van of samenhangende met de (uitvoering van de) overeenkomst van deelname, direct of indirect, leidt, ongeacht of deze het gevolg is van een doen of nalaten door de deelnemer of van door deze ingeschakelde derden. De deelnemer zal Jaarbeurs vrijwaren ter zake van alle (rechts) vorderingen van derden, waaronder, die voortvloeien uit of verband houden met de (uitvoering van de) overeenkomst van deelname.

4. Jaarbeurs is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect geleden door de deelnemer, diens personeel of bezoekers - gevolgschade, bedrijfsschade en schade door diefstal, vernieling of welke oorzaak dan ook inbegrepen - tenzij haar ter zake opzet of grove nalatigheid kan worden verweten.

5. Jaarbeurs is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect geleden door de deelnemer als gevolg van storingen, fouten in software, onvolledige of onjuiste overdracht van informatie en/of enige tekortkoming van Jaarbeurs in de uitvoering van de overeenkomst van deelname.

6. Jaarbeurs is niet aansprakelijk voor enige schade die de deelnemer lijdt als gevolg van het door hem of derden niet kunnen krijgen van toegang tot de website, of als gevolg van storingen, fouten in software, onvolledige of onjuiste overdracht van informatie en/of enige tekortkoming van Jaarbeurs in de uitvoering van de overeenkomst van deelname.

7. Jaarbeurs stelt de website slechts ter beschikking aan deelnemers en in de advertenties geïnteresseerde derden. Jaarbeurs op generlei wijze betrokken is bij de transacties tussen de deelnemer en derden. De website fungeert als passieve on-line doorgever van informatie. Jaarbeurs is niet gehouden tot het verifiëren van of het houden van controle op de aangeboden producten, de getrouwheid of nauwkeurigheid van het advertentiemateriaal, de bevoegdheid van de deelnemer om de aangeboden producten daadwerkelijk te kunnen aanbieden, noch de bevoegdheid van een vrager/zoeker om de aangeboden producten daadwerkelijk te kunnen aanschaffen.


Artikel 8 Duur van de overeenkomst, annulering en opzegging
1. De overeenkomst van deelname wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar. De overeenkomst wordt behoudens opzegging automatisch verlengd voor een bepaalde tijd van 1 jaar. Opzegging kan uitsluitend geschieden minimaal 1 maand voor einde van de overeenkomst van deelname per aangetekende brief.

2. De overeenkomst van deelname kan tussentijds niet door de deelnemer worden opgezegd, tenzij artikel 8.3 van toepassing is.

3. Tussentijdse beëindiging is mogelijk door ieder der partijen in geval de wederpartij failleert, surséance van betaling aanvraagt, dan wel ontbonden respectievelijk geliquideerd wordt.

4. Het is de deelnemer niet toegestaan zijn rechten uit de overeenkomst van deelname geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.


Artikel 9 Wijzigingen en geschillen
1. Jaarbeurs behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden gedurende de looptijd van de overeenkomst van deelname te wijzigen. Van een dergelijke wijziging zal aan de deelnemer schriftelijk mededeling worden gedaan.

2. In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist Jaarbeurs.

3. Alle geschillen die ontstaan tussen Jaarbeurs en de deelnemer naar aanleiding van de overeenkomst van deelname of deze algemene voorwaarden zullen worden beslecht naar het Nederlandse recht door de bevoegde rechter te Utrecht.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voorwaarden Garantiepakket

Artikel 1 Gebruik Informatieaanvraag
1. Door deelname aan het Garantiepakket garandeert Jaarbeurs de Deelnemer het overeengekomen aantal Informatie Aanvragen binnen de overeengekomen periode conform de overeenkomst van deelname en deze voorwaarden. Het aantal Informatie Aanvragen en de periode zijn nader bepaald in de overeenkomst van deelname.

2. Onder een Informatie Aanvraag wordt verstaan de aanvraag, die Jaarbeurs heeft ontvangen dan wel ontvangt van een derde, waarin deze derde aangeeft informatie te willen ontvangen van Deelnemer dan wel van de producten en/of diensten die Deelnemer levert. De Informatie Aanvraag bestaat uit gegevens die de Deelnemer in staat stellen deze derde met de gevraagde informatie per e-mail, per post of telefonisch te benaderen. Jaarbeurs ontvangt deze Informatie Aanvragen bijvoorbeeld naar aanleiding van door Jaarbeursgeorganiseerde events dan wel door Jaarbeurs geëxploiteerde websites.

3. Indien Deelnemer deelneemt aan een door Jaarbeurs geëxploiteerde online vakbeurs betreffen de Informatie Aanvragen alle aanvragen door derden die Jaarbeurs ontvangt voor alle door de Deelnemer getoonde producten en/of diensten. Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst van deelname nieuwe producten of diensten door de Deelnemer toegevoegd worden, maken de Informatie Aanvragen voor deze nieuw toegevoegde producten en diensten automatisch deel uit van het door Jaarbeurs gegarandeerde aantal Informatie Aanvragen. Indien Deelnemer gedurende de looptijd van deze overeenkomst producten en/of diensten niet meer toont, dan kan het aantal overeengekomen Informatie Aanvragen door Jaarbeurs gewijzigd worden.

4. De Deelnemer is uitsluitend gerechtigd de Informatie Aanvragen te gebruiken voor het eenmalig benaderen van de derde met als doel het geven van informatie over de door de derde in de Informatie Aanvraag aangegeven producten en/of diensten van de Deelnemer.

5. Het gebruik van de Informatie Aanvraag is persoonlijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar. De Deelnemer mag de Informatie Aanvraag uitsluitend gebruiken conform het bepaalde in artikel 1.4 en de toepasselijke privacyregelgeving.

6. Indien Jaarbeurs niet in staat is om het gegarandeerde aantal Informatie Aanvragen te behalen binnen de overeengekomen periode van 12 maanden dan is Jaarbeurs gerechtigd:

a) De duur van de periode om het aantal gegarandeerde Informatie Aanvragen te behalen te verlengen met een periode van 12 maanden. Indien Jaarbeurs na afloop van deze verlengde periode niet in staat is het gegarandeerde aantal Informatie Aanvragen te behalen is het bepaalde onder b van toepassing; of

b) Jaarbeurs restitueert de Deelnemer het hiernavolgende deel van de Deelnamekosten: De som van (het aantal niet behaalde Informatie Aanvragen gedeeld door het aantal gegarandeerde Informatie Aanvragen) vermenigvuldigd met de som van (de Deelnamekosten minus Euro 1.000,- vaste kosten). Jaarbeurs brengt Euro 1.000,- in rekening als vaste kosten.

7. Uiterlijk 2 weken voor afloop van de Overeenkomst van Deelname informeert Jaarbeurs de Deelnemer schriftelijk of Jaarbeurs gebruik maakt van de in lid 4 van dit artikel opgenomen mogelijkheid a of b.

Artikel 2 Gegevensbescherming en Geheimhouding
1. De Deelnemer is uitsluitend gerechtigd de Informatie Aanvraag te gebruiken en te verwerken conform de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Artikel 3 Gebruik Informatie van Deelnemer
1. Om het aantal gegarandeerde Informatie Aanvragen te behalen zal Jaarbeurs de Deelnemer promoten op onder andere maar niet gelimiteerd tot de Website en de maandelijkse reguliere nieuwsbrieven. Daarnaast is Jaarbeurs gerechtigd om de door de Deelnemer ter beschikking gestelde informatie te plaatsen op andere websites waarvan Jaarbeurs zich bedient in het kader van promotie van door haar georganiseerde beurzen (zie hiervoor jaarbeurs.nl) en/of van websites van derden, zijnde maar niet gelimiteerd tot mediapartners van Jaarbeurs. Deelnemer geeft hierbij Jaarbeurs expliciete toestemming de door Deelnemer op grond van dit artikel geleverde informatie te plaatsen op voornoemde websites, nieuwsbrieven etc.

2. Teneinde Jaarbeurs in staat te stellen de Deelnemer te promoten, dient de Deelnemer binnen twee weken na ondertekening van deze overeenkomst algemene bedrijfsinformatie, innovaties, acties, websites, beeldmateriaal, video's e.d. aan te leveren. De Deelnemer gaat ermee akkoord dat Jaarbeurs naar eigen inzicht het aangeleverde materiaal redigeert, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen. De Deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de aangeleverde informatie. Jaarbeurs kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout in de desbetreffende gegevens.

3. Jaarbeurs is gerechtigd de overeenkomst van deelname per direct de beëindigen indien de Deelnemer binnen een termijn van twee weken na aanvang van de overeenkomst de door Jaarbeurs gevraagde informatie en communicatiematerialen niet levert. Jaarbeurs zal de Deelnemer hiervan schriftelijk op hoogte stellen. De Deelnemer blijft in een dergelijk geval de Deelnamekosten verschuldigd.

Artikel 4 Garanties en vrijwaring
1. Jaarbeurs geeft geen garanties ten aanzien van i) resultaten die mogelijkerwijs verkregen kunnen worden als gevolg van het gebruik van de Informatie Aanvraag, ii) de inhoud van de Informatie Aanvraag, iii) of een Informatie Aanvraag uniek is, zoals bijvoorbeeld maar niet gelimiteerd tot het hiernavolgende feiten, zijnde dat i) een Informatie Aanvraag reeds onderdeel kan zijn van het klantenbestand van de Deelnemer, ii) een Informatie Aanvraag afkomstig is van persoon die reeds eerder een Informatie Aanvraag heeft gedaan over een ander product, iii) de Deelnemer van eenzelfde bedrijf twee Informatie Aanvragen ontvangt, maar deze afkomstig zijn van twee verschillende personen werkzaam bij hetzelfde bedrijf. Jaarbeurs kan hieromtrent geen enkele garantie verlenen. Gebruik van de Informatie Aanvraag komt te allen tijde voor rekening en risico van Deelnemer. Deelnemer vrijwaart Jaarbeurs tegen en stelt Jaarbeurs schadeloos voor alle vorderingen van derden op basis van aansprakelijkheid, schade en/of kosten (waaronder tevens doch niet uitsluitend wordt verstaan kosten van juridische bijstand) als gevolg van gebruik van de Informatie Aanvraag door Deelnemer, niet nakoming van de Voorwaarden of enige inbreuk van Deelnemer op enig (intellectuele eigendoms)recht van een derde.


Artikel 5 Aansprakelijkheid
1. Jaarbeurs is niet aansprakelijk voor schade geleden door Deelnemer als gevolg van gebruik van de Informatie Aanvraag, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Jaarbeurs, in welk geval Jaarbeurs uitsluitend aansprakelijk is voor de directe schade.

2. De totale aansprakelijkheid van Jaarbeurs bedraagt in elk geval nooit meer dan het totale bedrag dat de Deelnemer aan Jaarbeurs betaalt op basis van de tussen Jaarbeurs en Deelnemer gesloten overeenkomst.

3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de kosten die de Deelnemer redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van Jaarbeurs te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Jaarbeurs wel aan de overeenkomst beantwoordt. Iedere aansprakelijkheid van Jaarbeurs voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.

4. Deelnemer vrijwaart Jaarbeurs, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Jaarbeurs, voor enige boete, dwangsom of andere sanctie die door een toezichthouder of rechter wordt opgelegd aan Jaarbeurs wegens handelen of nalaten van de Deelnemer of diens opdrachtnemers met persoonsgegevens die Deelnemer van Jaarbeurs verkregen heeft.


Artikel 6 Overig
1. De Overeenkomst van Deelname, ingeval van gebruik van Garantiepakket, zal automatisch eindigen na afloop van de overeengekomen periode, tenzij Jaarbeurs op grond van artikel 1 lid 6 sub a de Overeenkomst van Deelname heeft verlengd. In een dergelijk geval zal de Overeenkomst van Deelname eindigen na afloop van deze verlengde periode.

2. De Voorwaarden Garantiepakket maken integraal onderdeel uit van de overeenkomst van deelname. De definities zoals gebruikt in deze Voorwaarden Garantiepakket hebben dezelfde betekenis als opgenomen in Algemene Voorwaarden Deelname Online Vakbeurs (versie 2.1 (november 2010)).

3. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden Deelname Online Vakbeurs en de Voorwaarden Garantiepakket prevaleren de voorwaarden Garantiepakket.

4. Jaarbeurs behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden Garantiepakket gedurende de looptijd van de overeenkomst van deelname te wijzigen. Van een dergelijke wijziging zal aan de Deelnemer schriftelijk mededeling worden gedaan.

Contact

Organisatie verkiezingen: Jaarbeurs
+31 (0)30 295 59 11
 
Disclaimer
Algemene voorwaarden
Privacystatement

 

Oud winnaars

 • 2005 LMvhJ

  Raymond Cools
  LMvhJ 2005

 • 2006 LMvhJ

  Karel de Jong
  LMvhJ 2006

 • 2007 LMvhJ

  Anton Hiemstra
  LMvhJ 2007

 • 2008 LMvhJ

  Lars Breedveld
  LMvhJ 2008

 • 2009 LMvhJ

  Duco Buijze
  LMvhJ 2009

 • 2010 LMvhJ

  Roel van Driel
  LMvhJ 2010

 • 2011 LMvhJ

  Ron Kars
  LMvhJ 2011

 • 2012 LMvhJ

  Derrien Jansen
  LMvhJ 2012

 • 2013 LMvhJ

  Bart Beeks
  LMvhJ 2013

 • 2014 JLT

  Teun de Laat
  JLT 2014

 • 2014 LMvhJ

  Edwin Wenink
  LMvhJ 2014

 • 2015 JLT

  Mario Wopereis
  JLT 2015

 • 2015 LMvhJ

  Iwan te Winkel
  LMvhJ 2015

 • 2016 JLT

  Stefan Kleijngeld
  JLT 2016

 • 2016 LMvhJ

  Marc van het Bolscher
  LMvhJ 2016

 • 2017 JLT

  Jan Minnee
  JLT 2017

 • 2017 LMvhJ

  Joris Keizers
  LMvhJ 2017

 • 2018 JLT

  Tijs van Driel
  JLT 2018

 • 2018 LMvhJ

  Job Sonke
  LMvhJ 2018

 • 2019 JLT

  Nick Vreeswijk
  JLT 2019